500+

Rodzina 500+

O Programie

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Rola Banku

Bank umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie Internetowym Banku.

Nie jest możliwe złożenie wniosku w Oddziale Banku.

Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

Wniosek Rodzina 500+ jest dostępny w serwisie internetowym na mocy porozumienia Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

OBSŁUGA WNIOSKU – KROK PO KROKU

Pamiętaj:

 • We Wniosku Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy poprosimy Cię o dołączenie dokumentów tylko w dwóch przypadkach:
  • Jeżeli na wniosku wskazano uzyskiwanie przez Ciebie lub członka rodziny dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej, poprosimy Cię o skany zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;
  • Jeżeli na wniosku wskazano kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, poprosimy Cię o skany dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego), oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.

Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Brak gminy na liście w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.

Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego Banku, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.

 • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.
 • Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie internetowym Banku będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis internetowy Banku do Organu prowadzącego w gminie.

 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku.

Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie internetowym Banku wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

WYPEŁNIANIE WNIOSKU W SERWISIE INTERNETOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO JUCHNOWCU GÓRNYM – INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku
„Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
„Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
„Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

Informacje dotyczące załączników
Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

BEZPIECZEŃSTWO

Składając Wniosek Rodzina 500+, przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

Ważne informacje:

Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do  serwisu internetowego Banku.

Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.

Po zalogowaniu do serwisu internetowego Banku w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.

Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.plUPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.

Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w serwisie internetowym Banku. Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych Banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie za pośrednictwem infolinii Banku.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania
 • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym zasadami.