Polityka Informacyjna

Informacje podlegające ujawnieniom, opracowane w oparciu o zapisy Polityki informacyjnej Banku wraz z niniejszą Polityką są udostępniane wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie www. Banku.

Informacje podlegające ujawnieniu 31.12.2021 r.

Polityka ładu wewnętrznego

Schemat organizacyjny

Sprawozdania Zarządu z działalności Banku

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe

Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej

Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe za 2021r

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021r

Analiza przestrzegana Zasad Ładu Korporacyjnego