Polityka Informacyjna

Informacje podlegające ujawnieniom, opracowane w oparciu o zapisy Polityki informacyjnej Banku wraz z niniejszą Polityką są udostępniane wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie www. Banku.

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finasowe

Uchwała w sparawie podziału nadwyżki bilansowej

Sprawozdanie z działalnosci Banku

Sprawozdanie z badania bieglego rewidenta

Sprawozdanie finansowe za 2019r

Polityka_stosowania ZŁK

Informacje podlegające ujawnieniu 31.12.2019

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019r

Analiza przestrzegana Zasad Ładu Korporacyjnego