Polityka Informacyjna

Informacje podlegające ujawnieniom, opracowane w oparciu o zapisy Polityki informacyjnej Banku wraz z niniejszą Polityką są udostępniane wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie www. Banku.

Informacje podlegające ujawnieniu

Analiza przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego

Bilans za rok 2017

Informacja dodatkowa dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2017

Polityka stosowania ZŁK

Rachunek przepływów pieniężnych 2017

Rachunek Zysków i Strat 2017

Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta 2017

Sprawozdanie z działalności Banku za 2017 rok

Uchwała w sprawie podziału nadwyżki

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Zestawienie zmian w kapitalew własnym 2017