Polityka Informacyjna

Informacje podlegające ujawnieniom, opracowane w oparciu o zapisy Polityki informacyjnej Banku wraz z niniejszą Polityką są udostępniane wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie www. Banku.

Informacje podlegające ujawnieniu

Analiza przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego

Informacja dodatkowa dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2018

Polityka stosowania ZŁK

Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta 2018

Sprawozdanie z działalności Banku za 2018 rok

Uchwała w sprawie podziału nadwyżki

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Spawozdanie finansowe za rok 2018