Polityka Informacyjna

Informacje podlegające ujawnieniom, opracowane w oparciu o zapisy Polityki informacyjnej Banku wraz z niniejszą Polityką są udostępniane wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie www. Banku.

Informacje podlegające ujawnieniu 31.12.2022 r.

Polityka ładu wewnętrznego

Schemat organizacyjny

Sprawozdania Zarządu z działalności Banku

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe

Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej

Opinia biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 r.

Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym