Szczegóły rozwiązań dla przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych

Informacje

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania powalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Proponujemy zawieszenie:

• spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy,
• części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu,
• raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy.

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:
• wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia,
• po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności,
• w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie.

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:
• kredytów obrotowych,
• kredytów inwestycyjnych,
udzielonych zarówno w PLN, jak i w walutach obcych.

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się TUTAJ (plik w formacie Word)

Jeżeli kredyt był zabezpieczony gwarancją BGK i wnioskują Państwo o wydłużenie okresu kredytowania, należy równolegle złożyć stosowny wniosek o udzielenie gwarancji BGK wraz z załącznikami, który uwzględni wydłużenie okresu kredytowania i gwarancji.

Wniosek o udzielenie gwarancji KFG wraz załącznikami znajduje się poniżej:

1. Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
3. Oświadczenie

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:
• adresu e-mail: centrala@bsjuchnowiec.pl – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
• listownie/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym ul. Białostocka 4, 16-061 Juchnowiec Górny
• w placówkach Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.
Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:
• w Oddziale Banku,
• korespondencyjnie.

Podpisanie aneksu korespondencyjnie
1. aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
2. prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
3. wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na adres:
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
ul. Białostocka 4,
16-061 Juchnowiec Górny
4. Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie placówki Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte.

Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Oddziału. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco. Sprawdź dostępność placówek Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym na stronie www.bsjuchnowiec.pl.