Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego

Informacje

Bank wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

WAKACJE KREDYTOWE
Na wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy Zawieszenie spłaty kredytu w następujących okresach:
• od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
• od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
• od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
W okresie zawieszenia spłaty Kredytu realizowane są dyspozycje Kredytobiorcy związane z Umową kredytu, którego spłata została zawieszona
W okresie zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;
Na podstawie umowy kredytowej oraz na podstawie art. 70 Prawa bankowego, Bank ma obowiązek badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, a Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie Banku dokumenty
i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności w całym okresie kredytowania.
Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.
Bank przyjmuje od Kredytobiorcy Wniosek poprzez:

  1. złożenie Wniosku w Placówce Banku;
  2. dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową na adres centrala@bsjuchnowiec.pl tytułem „Wakacje kredytowe”, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  3. dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku. Za datę dostarczenia uznaje się data wpływu wniosku do Banku.

Preferowany sposób złożenia wniosku: osobiście w placówce Banku

Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca, najpóźniej do godziny 15.00 w dniu płatności raty kredytu.

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu: